یاد بگیرید زندگیتان را متحول کنید

اشتراک گذاری این مقاله در ...

اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
یاد بگیرید زندگیتان را متحول کنید , دکتر صادقیان
یاد بگیرید زندگیتان را متحول کنید , دکتر صادقیان

فهرست مطالب

محصولات ارائه شده :

جهت اشتراک گذاری مقاله
یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email

یاد بگیرید زندگیتان را متحول کنید

تحول زندگی / یاد بگیرید زندگیتان را متحول کنید

 

تحول زندگی / یاد بگیرید زندگیتان را متحول کنید  , دکتر صادقیان

آنچه خانم ها دوست دارا‌هستند آقایان فعالیت نمایند :

در شرایطی که دوست داريد همسرتان همواره به شما علاقه بورزد و شما‌را مورد محبت و

حمايت قرار دهد تنها به دنبا ل انجا م كارهاي بزرگ براي او نباشيد بلكه

كارهاي جزيي نیز اهميت فراوان دارا‌هستند و

با انجام آن ها برا حتي ميتوانيد مورد اعتماد و تقدير او واقع شويد .


در فهرست زير به یکسری مورد از كارهاي جزيي وكوچك اشاره شده كه

مرد ميتواند براي مالامال نگه دا شتن مخزن علاقه زن آن‌ها را انجام دهد :

 

تحول زندگی / یاد بگیرید زندگیتان را متحول کنید

 

1 – به محض اينكه وارد منزل شد يد پيش ا ز انجا م هر كاري همسرتان را

پيدا كنيد و او‌را در آغوش بگيريد .

 

2 – از قيافه و ظا هرش تعريف و تمجيد كنيد .

 

3 – از وی سؤالات خاصي را درباره‌ی كارهاي روزانه اش كه انجام داده است بپرسيد تا نشان دهيد كه

به كارها يي كه قصد انجام آ ن را داشته اعتنا داريد . ( به عنوان مثال : پيش د كتر رفتي يا نه؟ )

 

4 – به احساسات وی پي ببريد و راجع‌به آ ن کلام كنيد .

(برای مثال : روز جاری ذوق زده به لحاظ مي آيي! – انگار خسته اي ! – و يا روز جاری چه خبر ؟ )

 

5 – براي ا و بيشتر از فرزندانتان اهميت قايل شويد و كاري كنيد كه

نوباوه ها بدانند شما ا ول از کلیه به همسرتا ن اعتنا داريد .

 

6 – ا گر مي خوا هيد منزل را ترك كنيد يا چرت بزنيد به وی خبر بدهيد .

 

7 – وقتي منزل را ترك مي كنيد ا ز ا و بپرسيد كه آيا چيزي اضطراری ندارد . در صورتی‌که

چيزي خواست يادتان با شد كه از مغازه آ ن را بخريد .

 

8 – وقتي منزل را ترك ميكنيد اورا ببوسيد و ا ز ا و خداحافظي كنيد .

 

9 – از محل كار به ا و زنگ بزنيد و حا لش را جويا شويد يا

مسئله هيجان انگيزي را براي وی تعريف كنيد .

 

10 – وقتي ميخواهيد د يرتر به خانه برويد به ا و زنگ بزنيد و خبر دهيد.

 

تحول زندگی / یاد بگیرید زندگیتان را متحول کنید

 

چنانچه کار نموده اید ادامه دهید . . .

 

1 – دست كم روزي چندین با ر به ا و بگوييد كه تو‌را دوست دارم .

2 – روزي چهار با ر ا و را در آ غوش بگيريد .

3 – سوای آ نكه با وی نزديكي كنيد اورا مهرورزی كنيد ومحبت خويش را به وی ابراز نماييد .

4 – وقتي دست يكديگر را گرفته ايد دستتان را بي حا ل و شل نگه نداريد .

5 – با ا و به مدل اي خلق و خوی كنيد كه در اوايل تزویج رفتا ر مي كرديد .

6 – گاهي زمان ها وقتي با ا و کلام مي كنيد دست خویش را روي

بازوا نش قرار دهيد وا ورا لمس كنيد

 

7 – در صورتیکه دوست داشت تن او‌را ماساژ دهيد .

8 – با نوشتن طومار يا سرودن ا شعار عاشقانه اورا به وجد آوريد .

9 – زمان خا صي را آماده آوريد كه با نیز صرفا با شيد .

10 – در لحظاتي كه با نیز خلوت كرده ايد ويا زما ني كه ا و در درحال حاضر ابراز احساسات

اندوهگین كننده است به گوشی تلفن پاسخ ندهيد .

 

11 – سعي كنيد براي خوابيدن با نیز در يك زمان به رختخواب برويد .

12 – پيش ا ز نزديكي حما م كنيد و ا گر دوست دارااست به خویش تا ن بو وادكلن بزنيد .

13 – در حضور ديگران به وی بيشتر ا ز بقيه دقت كنيد .

14 – در حضور ديگرا ن محبت خویش را به ا و نشان دهيد .

15 – كاري كنيد كه بداند وقتي ا ز ا و بدور مي شويد دلتان برايش تنگ مي شود .

 

تحول زندگی / یاد بگیرید زندگیتان را متحول کنید

 

شماره 1

1 – به زماني كه خسته و اندوهگین است دقت دا شته باشيد و بپرسيد كه مي خواهد چه كاري را

انجام دهد سپس در ا نجام بخشي ا ز آن كار به ا و كمك كنيد .

 

2 – وقتي خسته است به وی پيشنهاد كمك دهيد .

3 – ا گر غالبا ا و شام صحیح مي كند ويا نوبت ا وست كه آن كار را

بكند در‌صورتی‌که مي بينيد خسته ويا

حقیقتا گرفتار است به وی پيشنهاد دهيد كه شما آن كار را به ا نجا م برسانيد .

 

4 – ا گر هميشه وی ظرفها را مي شويد گاهي وقت ها شما اين كار را

ا نجا م دهيد بويژه وقتي در آن روز خسته است .

 

5 – ا گر خسته است براي ا و چاي مهیا كنيد .

6 – ا گر قصد داراست خرقه بشويد لباسها را به كنار ما شين لباسشويي ببريد و

به ا و پيشنهاد شستن لباسها را بدهيد .

 

7 – به تمیز کاری گرمابه و دستشويي بپردازيد .

8 – كيسه آشغال را بيرون از منزل بگذا ريد .

9 – فهرستي ا ز كارهاي تعميري و وسايل وخیم منزل را تهيه كنيد و آن

را به ديوار اتاقتا ن بچسبانيد . هر وقت زمان آزادي بدست آورديد یکسری مورد از آن كارها را براي

همسرتان انجام دهيد . انجام آنان را زياد به تعويق نيندازيد .

 

10 – چاقوي آشپزخانه را تيز كنيد .

11 – وسايل سنگين را شما حمل كنيد .

12 – در شرایطی‌که جورابهايتان را مي شويد خودتان اين كار را بكنيد .

13 – تختخواب را تر و تمیز و اتاق خواب را شست و رفت نما ييد .

 

تحول زندگی / یاد بگیرید زندگیتان را متحول کنید

 

شماره 2

1 – وقتي اندوهگین است به ا حساسا تش ا حترا م بگذا ريد .

2 – بپرسيد چه احسا سي داراست .

3 – وقتي رنجيده و آزرده خا طر مي شود با ا و همفكري كنيد وبگوييد :

متاسفم از اينكه ناراحتي . بعد از آن سكوت كنيد . با اين كار

وی مي فهمد كه شما نا راحتي اورا درك مي كنيد .

به وی چاره ارايه ندهيد و نگو ييد كه شما در ناراحتي ا و تقصيري نداريد .

 

4 – بكوشيد سوای ارايه توصيه هاي نا خوا سته به برهه زمانی بيست دقيقه به حرفهاي وی

گوش كنيد ( در آن زمان روز طومار نخوانيد و يا هيچ كار ديگري انجام ندهيد )

 

5 – وقتي با شما سخن مي كند خبرنامه را كنار بگذا ريد و يا

تلويزيون را خاموش كنيد و كاملا به حرفهاي وی اعتنا كنيد .

 

6 – وقتي با شما ( مدتي طولاني ) حرف مي كند شکیبا و با

شکیبایی با شيد . در آن زمان به ساعت خویش نگاه نكنيد .

 

7 – به حرفهاي ا و گوش كنيد و سوالاتي را از وی بپرسيد .

8 – وقتي به حرفهاي ا و گوش مي دهيد تماس چشمي خویش را با ا و محافظت كنيد .

9 – وقتي به حرفهاي ا و گوش مي دهيد به مراد نمایش دادن

اعتنا لابلاي صحبتها يش بگوييد : آها – عالی و …

 

10 – در شرایطی‌که ا ز كسي غمگین است ا ز همسرتا ن طرفداري كنيد .

11 – در‌صورتی‌که ا ز شما در خوا ست كمك حمايت كرد بي آنكه در خواست او‌را نابجا

تلقي كنيد به وی جواب مثبت دهيد .

 

تحول زندگی / یاد بگیرید زندگیتان را متحول کنید

 

شماره 3

1 – وقتي كاري براي شما انجا م مي دهد تشكر خویش را ا ز ا و ابراز كنيد .

2 – ا گر مدتي بيمار بوده است بپرسيد در حالا حا ضر حا لش

چطور است و چه احسا سي دارااست .

 

3 – به كارهاي روزانه وی عشق و علاقه نشان دهيد . برای مثال

به كتابها يي كه مي خواند و يا به ا فرادي كه با آنان در رابطه است .

 

4 – مطا لبي از روز طومار را كه وی به آن علا قمند است با

صداي بلند براي او بخوانيد و يا برايش جدا كنيد .

 

5 – ا گر كسي پيام تلفني براي ا و مي گذارد آن را با خطي خوش بنوسيد .

6 – وقتي آرايشگاه مي رود يا موهايش را كوتاه مي كند ا ز ا و تعريف كنيد .

7 – به لطيفه هايي كه مي گويد بخنديد .

8 – با نیز ورزش كنيد حتي در حالتی که مقطع آن كوتاه باشد .

9 – فارغ از همراه بردن کودک ها با وی به پياده روي برويد .

10 – در هواي سرد و زمستاني شما بخاري

11 – وقتي به همراه ا و تلويزيون بازدید مي كنيد تروتمیز با كنترل شبكه ها را عوض نكنيد.

12 – ا گر اتو مبيل داراست آن را بشوييد .

13 – ا و را به مراسم جشن و پایکوبی و مهما ني ببريد .

14 – فرصتي را آماده آ وريد كه بتوانيد هر دو با نیز خرقه بپوشيد .

15 – وقتي د ير مي كند يا تصميم مي گيرد لبا سش را عوض كند اورا درك نماييد .

16 – در منا سبتهاي ويژه مانند سالگرد وصلت يا روز به دنیا آمدن براي وی يادداشتي بنويسيد .

17 – در من را سم و منا سبتهاي ويژه از وی عكس بگيريد .

18 – براي وی هداياي كوچكي مانند يك بسته شكلات يا ادكلن بخريد .

19 – براي ا و خرقه بخريد .

20 – علاوه بر منا سبتهاي ويژه در مواقع ديگر نيز براي تنوع به وی شاخه گلي هديه كنيد .

21 – براي ا و شيريني يا دسري كه دوست داراست ا ز بيرون بخريد .

22 – به جدید شيدني مورد‌علاقه وی دقت داشته با شيد تا در هنگام توصیه مبتلا مشكل نشويد .

23 – درانتظار روز تعطيل نشويد و پيشاپيش در روزهاي پیشین از آن

براي آن روز برنامه ريزي كنيد و از وی لحاظ خواهي كنيد .

 

24 – براي رفتن به بيرون از شهر و منا طق تفريحي و ييلاقي برنامه ريزي كنيد .

25 – ا و را به مسافرت هاي كوتاه ببريد .

26 – در هنگام مسافرت چمدانها را شما حمل كنيد و در اتو مبيل بگذا ريد .

27 – ا تومبيل خویش را بشوييد و هر گاه مي خوا هيد با همسرتان

جايي برويد درون آن را تميز كنيد .

 

28 – پيش از مهاجرت برنامه ريزي كنيد كه ا و بدون چاره نباشد

با دست پاچگي به كارها رمز و سامان بدهد .

 

29 – وقتي به همراه ا و با ا تو مبيل بيرون مي رويد به مسيرها يي كه

مي خواهيد برويد پيشاپيش دقت داشته با شيد .

 

30 – با احتيا ط و آهستگي رانندگي كنيد و به منظور هاي ا و ا حترام بگذا ريد

تا با متانت خيال در صندلي جلوي اتومبيل بنشيند .

 

31 – در سفرهاي طولاني ازاو بخواهيد را نندگي كند .

32 – وقتي در هتل اقامت داريد به مهماندار هتل بگوييد كه نوشيد ني يا

گل مد نظر همسرتان را درون اتاق بگذارد .

 

تحول زندگی / یاد بگیرید زندگیتان را متحول کنید

 

اکنون نوبت خانمهاست به موارد ذیل فعالیت فرمایید و قلب شوهرتان را تسخیر نمایید

 

1 – وقتي مرد احسا س كند مورد ستايش و تحسين واقع شده‌است اطمينا ن خا طر پيدا مي كند و

خویش را وقف همسرش مي نمايد .

 

2 – راز و را ز نيرو بخشيدن به مرد آ ن است كه هيچگاه سعي نكنيد

در صدد تغيير يا تصحیح و پيشرفت وی برآييد .

شما ممكن است حتما بخوا هيد او‌را تغيير دهيد ولي هيچ كاري در اين مورد انجا م ندهيد .

تنها زماني اين كار را بكنيد كه وی بطور مستقيم و به شكل خاصي از شما تقاضاي توصيه نمايد .

از اين منش امكان تغيير وی موجود هست .

 

3 – اعتنا داشته باشيد كه مرد زماني كه مرتكب غلط مي شود يا

همسر مد نظر اش را اندوهگین مي كند

بيش از هر زمان ديگري مهیا جر و دعوا است . در اين مواقع در شرایطی‌که مرد شم پريشا ني يا

تاسف و شرمند گي مي كند بيشتر به محبت زن احتياج داراست .

 

4 – مرد بطور غريزي ميل داراست كه تمام توان خویش را بر روي يك كار بزرگ متمركز نمايد و

به كارهاي جزيي كمتر اهميت دهد و زن نيز بايد اين تمايل غريزي مرد را بپذ يرد .

وقتي زن آن را بپذ يرد ديگر عدم انجام كارهاي جزيي ا ز سوي شوهرش براي وی درد ناك و

رنجش آ ور نخواهد بود وبه جاي آنكه ا ز شوهرش دلگير شود به مدل اي سازنده مي تواند

براي رفع مشكل با وی همكاري نمايد .

وی مي تواند به شوهرش بفهماند كه از كارهاي جزيي و همت و سختكوشي ا و سپاسگزار است.

 

5 – در صورتی زن از كارهاي شوهرش قدر دا ني نكند مسلم است

كه زحمات زن در منزل بي ا رزش و بي اهميت جلوه مي كند.

 

6 – وقتي كه مرد شرايط روحي خوبي ندارد به گو خیر اي با او خوی كنيد كه گويي تند

 


 

تحول زندگی / یاد بگیرید زندگیتان را متحول کنید

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
واتساپ
تلگرام
اینستاگرام
پشتیبانی در پیام رسان ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x