logo

فهرست مطالب

یاد بگیرید زندگیتان را متحول کنید

تحول زندگی / یاد بگیرید زندگیتان را متحول کنید

 

تحول زندگی / یاد بگیرید زندگیتان را متحول کنید  , دکتر صادقیان

آنچه خانم ها دوست دارا‌هستند آقایان فعالیت نمایند :

در شرایطی که دوست داريد همسرتان همواره به شما علاقه بورزد و شما‌را مورد محبت و

حمايت قرار دهد تنها به دنبا ل انجا م كارهاي بزرگ براي او نباشيد بلكه

كارهاي جزيي نیز اهميت فراوان دارا‌هستند و

با انجام آن ها برا حتي ميتوانيد مورد اعتماد و تقدير او واقع شويد .


در فهرست زير به یکسری مورد از كارهاي جزيي وكوچك اشاره شده كه

مرد ميتواند براي مالامال نگه دا شتن مخزن علاقه زن آن‌ها را انجام دهد :

 

تحول زندگی / یاد بگیرید زندگیتان را متحول کنید

 

1 – به محض اينكه وارد منزل شد يد پيش ا ز انجا م هر كاري همسرتان را

پيدا كنيد و او‌را در آغوش بگيريد .

 

2 – از قيافه و ظا هرش تعريف و تمجيد كنيد .

 

3 – از وی سؤالات خاصي را درباره‌ی كارهاي روزانه اش كه انجام داده است بپرسيد تا نشان دهيد كه

به كارها يي كه قصد انجام آ ن را داشته اعتنا داريد . ( به عنوان مثال : پيش د كتر رفتي يا نه؟ )

 

4 – به احساسات وی پي ببريد و راجع‌به آ ن کلام كنيد .

(برای مثال : روز جاری ذوق زده به لحاظ مي آيي! – انگار خسته اي ! – و يا روز جاری چه خبر ؟ )

 

5 – براي ا و بيشتر از فرزندانتان اهميت قايل شويد و كاري كنيد كه

نوباوه ها بدانند شما ا ول از کلیه به همسرتا ن اعتنا داريد .

 

6 – ا گر مي خوا هيد منزل را ترك كنيد يا چرت بزنيد به وی خبر بدهيد .

 

7 – وقتي منزل را ترك مي كنيد ا ز ا و بپرسيد كه آيا چيزي اضطراری ندارد . در صورتی‌که

چيزي خواست يادتان با شد كه از مغازه آ ن را بخريد .

 

8 – وقتي منزل را ترك ميكنيد اورا ببوسيد و ا ز ا و خداحافظي كنيد .

 

9 – از محل كار به ا و زنگ بزنيد و حا لش را جويا شويد يا

مسئله هيجان انگيزي را براي وی تعريف كنيد .

 

10 – وقتي ميخواهيد د يرتر به خانه برويد به ا و زنگ بزنيد و خبر دهيد.

 

تحول زندگی / یاد بگیرید زندگیتان را متحول کنید

 

چنانچه کار نموده اید ادامه دهید . . .

 

1 – دست كم روزي چندین با ر به ا و بگوييد كه تو‌را دوست دارم .

2 – روزي چهار با ر ا و را در آ غوش بگيريد .

3 – سوای آ نكه با وی نزديكي كنيد اورا مهرورزی كنيد ومحبت خويش را به وی ابراز نماييد .

4 – وقتي دست يكديگر را گرفته ايد دستتان را بي حا ل و شل نگه نداريد .

5 – با ا و به مدل اي خلق و خوی كنيد كه در اوايل تزویج رفتا ر مي كرديد .

6 – گاهي زمان ها وقتي با ا و کلام مي كنيد دست خویش را روي

بازوا نش قرار دهيد وا ورا لمس كنيد

 

7 – در صورتیکه دوست داشت تن او‌را ماساژ دهيد .

8 – با نوشتن طومار يا سرودن ا شعار عاشقانه اورا به وجد آوريد .

9 – زمان خا صي را آماده آوريد كه با نیز صرفا با شيد .

10 – در لحظاتي كه با نیز خلوت كرده ايد ويا زما ني كه ا و در درحال حاضر ابراز احساسات

اندوهگین كننده است به گوشی تلفن پاسخ ندهيد .

 

11 – سعي كنيد براي خوابيدن با نیز در يك زمان به رختخواب برويد .

12 – پيش ا ز نزديكي حما م كنيد و ا گر دوست دارااست به خویش تا ن بو وادكلن بزنيد .

13 – در حضور ديگران به وی بيشتر ا ز بقيه دقت كنيد .

14 – در حضور ديگرا ن محبت خویش را به ا و نشان دهيد .

15 – كاري كنيد كه بداند وقتي ا ز ا و بدور مي شويد دلتان برايش تنگ مي شود .

 

تحول زندگی / یاد بگیرید زندگیتان را متحول کنید

 

شماره 1

1 – به زماني كه خسته و اندوهگین است دقت دا شته باشيد و بپرسيد كه مي خواهد چه كاري را

انجام دهد سپس در ا نجام بخشي ا ز آن كار به ا و كمك كنيد .

 

2 – وقتي خسته است به وی پيشنهاد كمك دهيد .

3 – ا گر غالبا ا و شام صحیح مي كند ويا نوبت ا وست كه آن كار را

بكند در‌صورتی‌که مي بينيد خسته ويا

حقیقتا گرفتار است به وی پيشنهاد دهيد كه شما آن كار را به ا نجا م برسانيد .

 

4 – ا گر هميشه وی ظرفها را مي شويد گاهي وقت ها شما اين كار را

ا نجا م دهيد بويژه وقتي در آن روز خسته است .

 

5 – ا گر خسته است براي ا و چاي مهیا كنيد .

6 – ا گر قصد داراست خرقه بشويد لباسها را به كنار ما شين لباسشويي ببريد و

به ا و پيشنهاد شستن لباسها را بدهيد .

 

7 – به تمیز کاری گرمابه و دستشويي بپردازيد .

8 – كيسه آشغال را بيرون از منزل بگذا ريد .

9 – فهرستي ا ز كارهاي تعميري و وسايل وخیم منزل را تهيه كنيد و آن

را به ديوار اتاقتا ن بچسبانيد . هر وقت زمان آزادي بدست آورديد یکسری مورد از آن كارها را براي

همسرتان انجام دهيد . انجام آنان را زياد به تعويق نيندازيد .

 

10 – چاقوي آشپزخانه را تيز كنيد .

11 – وسايل سنگين را شما حمل كنيد .

12 – در شرایطی‌که جورابهايتان را مي شويد خودتان اين كار را بكنيد .

13 – تختخواب را تر و تمیز و اتاق خواب را شست و رفت نما ييد .

 

تحول زندگی / یاد بگیرید زندگیتان را متحول کنید

 

شماره 2

1 – وقتي اندوهگین است به ا حساسا تش ا حترا م بگذا ريد .

2 – بپرسيد چه احسا سي داراست .

3 – وقتي رنجيده و آزرده خا طر مي شود با ا و همفكري كنيد وبگوييد :

متاسفم از اينكه ناراحتي . بعد از آن سكوت كنيد . با اين كار

وی مي فهمد كه شما نا راحتي اورا درك مي كنيد .

به وی چاره ارايه ندهيد و نگو ييد كه شما در ناراحتي ا و تقصيري نداريد .

 

4 – بكوشيد سوای ارايه توصيه هاي نا خوا سته به برهه زمانی بيست دقيقه به حرفهاي وی

گوش كنيد ( در آن زمان روز طومار نخوانيد و يا هيچ كار ديگري انجام ندهيد )

 

5 – وقتي با شما سخن مي كند خبرنامه را كنار بگذا ريد و يا

تلويزيون را خاموش كنيد و كاملا به حرفهاي وی اعتنا كنيد .

 

6 – وقتي با شما ( مدتي طولاني ) حرف مي كند شکیبا و با

شکیبایی با شيد . در آن زمان به ساعت خویش نگاه نكنيد .

 

7 – به حرفهاي ا و گوش كنيد و سوالاتي را از وی بپرسيد .

8 – وقتي به حرفهاي ا و گوش مي دهيد تماس چشمي خویش را با ا و محافظت كنيد .

9 – وقتي به حرفهاي ا و گوش مي دهيد به مراد نمایش دادن

اعتنا لابلاي صحبتها يش بگوييد : آها – عالی و …

 

10 – در شرایطی‌که ا ز كسي غمگین است ا ز همسرتا ن طرفداري كنيد .

11 – در‌صورتی‌که ا ز شما در خوا ست كمك حمايت كرد بي آنكه در خواست او‌را نابجا

تلقي كنيد به وی جواب مثبت دهيد .

 

تحول زندگی / یاد بگیرید زندگیتان را متحول کنید

 

شماره 3

1 – وقتي كاري براي شما انجا م مي دهد تشكر خویش را ا ز ا و ابراز كنيد .

2 – ا گر مدتي بيمار بوده است بپرسيد در حالا حا ضر حا لش

چطور است و چه احسا سي دارااست .

 

3 – به كارهاي روزانه وی عشق و علاقه نشان دهيد . برای مثال

به كتابها يي كه مي خواند و يا به ا فرادي كه با آنان در رابطه است .

 

4 – مطا لبي از روز طومار را كه وی به آن علا قمند است با

صداي بلند براي او بخوانيد و يا برايش جدا كنيد .

 

5 – ا گر كسي پيام تلفني براي ا و مي گذارد آن را با خطي خوش بنوسيد .

6 – وقتي آرايشگاه مي رود يا موهايش را كوتاه مي كند ا ز ا و تعريف كنيد .

7 – به لطيفه هايي كه مي گويد بخنديد .

8 – با نیز ورزش كنيد حتي در حالتی که مقطع آن كوتاه باشد .

9 – فارغ از همراه بردن کودک ها با وی به پياده روي برويد .

10 – در هواي سرد و زمستاني شما بخاري

11 – وقتي به همراه ا و تلويزيون بازدید مي كنيد تروتمیز با كنترل شبكه ها را عوض نكنيد.

12 – ا گر اتو مبيل داراست آن را بشوييد .

13 – ا و را به مراسم جشن و پایکوبی و مهما ني ببريد .

14 – فرصتي را آماده آ وريد كه بتوانيد هر دو با نیز خرقه بپوشيد .

15 – وقتي د ير مي كند يا تصميم مي گيرد لبا سش را عوض كند اورا درك نماييد .

16 – در منا سبتهاي ويژه مانند سالگرد وصلت يا روز به دنیا آمدن براي وی يادداشتي بنويسيد .

17 – در من را سم و منا سبتهاي ويژه از وی عكس بگيريد .

18 – براي وی هداياي كوچكي مانند يك بسته شكلات يا ادكلن بخريد .

19 – براي ا و خرقه بخريد .

20 – علاوه بر منا سبتهاي ويژه در مواقع ديگر نيز براي تنوع به وی شاخه گلي هديه كنيد .

21 – براي ا و شيريني يا دسري كه دوست داراست ا ز بيرون بخريد .

22 – به جدید شيدني مورد‌علاقه وی دقت داشته با شيد تا در هنگام توصیه مبتلا مشكل نشويد .

23 – درانتظار روز تعطيل نشويد و پيشاپيش در روزهاي پیشین از آن

براي آن روز برنامه ريزي كنيد و از وی لحاظ خواهي كنيد .

 

24 – براي رفتن به بيرون از شهر و منا طق تفريحي و ييلاقي برنامه ريزي كنيد .

25 – ا و را به مسافرت هاي كوتاه ببريد .

26 – در هنگام مسافرت چمدانها را شما حمل كنيد و در اتو مبيل بگذا ريد .

27 – ا تومبيل خویش را بشوييد و هر گاه مي خوا هيد با همسرتان

جايي برويد درون آن را تميز كنيد .

 

28 – پيش از مهاجرت برنامه ريزي كنيد كه ا و بدون چاره نباشد

با دست پاچگي به كارها رمز و سامان بدهد .

 

29 – وقتي به همراه ا و با ا تو مبيل بيرون مي رويد به مسيرها يي كه

مي خواهيد برويد پيشاپيش دقت داشته با شيد .

 

30 – با احتيا ط و آهستگي رانندگي كنيد و به منظور هاي ا و ا حترام بگذا ريد

تا با متانت خيال در صندلي جلوي اتومبيل بنشيند .

 

31 – در سفرهاي طولاني ازاو بخواهيد را نندگي كند .

32 – وقتي در هتل اقامت داريد به مهماندار هتل بگوييد كه نوشيد ني يا

گل مد نظر همسرتان را درون اتاق بگذارد .

 

تحول زندگی / یاد بگیرید زندگیتان را متحول کنید

 

اکنون نوبت خانمهاست به موارد ذیل فعالیت فرمایید و قلب شوهرتان را تسخیر نمایید

 

1 – وقتي مرد احسا س كند مورد ستايش و تحسين واقع شده‌است اطمينا ن خا طر پيدا مي كند و

خویش را وقف همسرش مي نمايد .

 

2 – راز و را ز نيرو بخشيدن به مرد آ ن است كه هيچگاه سعي نكنيد

در صدد تغيير يا تصحیح و پيشرفت وی برآييد .

شما ممكن است حتما بخوا هيد او‌را تغيير دهيد ولي هيچ كاري در اين مورد انجا م ندهيد .

تنها زماني اين كار را بكنيد كه وی بطور مستقيم و به شكل خاصي از شما تقاضاي توصيه نمايد .

از اين منش امكان تغيير وی موجود هست .

 

3 – اعتنا داشته باشيد كه مرد زماني كه مرتكب غلط مي شود يا

همسر مد نظر اش را اندوهگین مي كند

بيش از هر زمان ديگري مهیا جر و دعوا است . در اين مواقع در شرایطی‌که مرد شم پريشا ني يا

تاسف و شرمند گي مي كند بيشتر به محبت زن احتياج داراست .

 

4 – مرد بطور غريزي ميل داراست كه تمام توان خویش را بر روي يك كار بزرگ متمركز نمايد و

به كارهاي جزيي كمتر اهميت دهد و زن نيز بايد اين تمايل غريزي مرد را بپذ يرد .

وقتي زن آن را بپذ يرد ديگر عدم انجام كارهاي جزيي ا ز سوي شوهرش براي وی درد ناك و

رنجش آ ور نخواهد بود وبه جاي آنكه ا ز شوهرش دلگير شود به مدل اي سازنده مي تواند

براي رفع مشكل با وی همكاري نمايد .

وی مي تواند به شوهرش بفهماند كه از كارهاي جزيي و همت و سختكوشي ا و سپاسگزار است.

 

5 – در صورتی زن از كارهاي شوهرش قدر دا ني نكند مسلم است

كه زحمات زن در منزل بي ا رزش و بي اهميت جلوه مي كند.

 

6 – وقتي كه مرد شرايط روحي خوبي ندارد به گو خیر اي با او خوی كنيد كه گويي تند

 


 

تحول زندگی / یاد بگیرید زندگیتان را متحول کنید

اشتراک گذاری این مقاله در ...

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دوره‌ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x