پکیج های آموزشی

ویروس ها و ویتامین های

 زندگی مشترک

نوع محصول : صوتی و تصویری

68,000

مهارت حل تعارض 

زوجین

نوع محصول : صوتی و تصویری

98,000

مهارت های ارتباطی 

زوجین

نوع محصول : صوتی 

88,000

کسب درآمد و هنر 

دخل و خرج زندگی

نوع محصول : صوتی 

———

پانزده قانون 

خانواده موفق

نوع محصول : صوتی 

———

15 جلسه صوتی خانواده موفق

 

15جلسه صوتی خانواده موفق 

49,000 تومان

 

شامل :

1- گام اول قدرت تغییر

2- گام دوم قدرت تغییر

3- نقش های خود را بشناسید.

4- تفاوت ها و شباهت های زن و مرد

5- نیاز های روانشناختی زن

6- نیاز های روانشناختی مرد

7- حرف زدن زنانه و مردانه

8-  محبت جلسه اول

9- محبت جلسه دوم

10- مردان کلی نگر و زنان جزءنگر

11- موج نوسانات احساسات

12- دوری مردانه

13- مردانه

14- زنانه

15- مهارت کنترل خشم