مدیریت تعارض زوجین

دعوا نمک زندگی نیست

بهترین شیوه های مدیریت تعارض زوجین

نویسنده : دکتر حمیدصادقیان

برخی از سرفصل های کتاب

 • تعارض یعنی چی؟
 • زمینه های تعارض در زندگی مشترک
 • علت شناسی تعارضات حل نشدنی
 • شیوه های ناکارآمد ولی متداول در مواجهه باتعارض
 • نگرش های صحیح در تعارض زوجین
 • گام های حل تعارض

قیمت محصول : 65,000 تومان

قیمت محصول : 19,000 تومان

هزینه ارسال : 15,000 تومان

دعوا نمک زندگی نیست

بهترین شیوه های مدیریت تعارض زوجین

نویسنده : دکتر حمیدصادقیان

برخی از سرفصل های کتاب

 • تعارض یعنی چی؟
 • زمینه های تعارض در زندگی مشترک
 • علت شناسی تعارضات حل نشدنی
 • شیوه های ناکارآمد ولی متداول در مواجهه باتعارض
 • نگرش های صحیح در تعارض زوجین
 • گام های حل تعارض