15 جلسه صوتی خانواده موفق

 

15جلسه صوتی خانواده موفق 

49,000 تومان

 

شامل :

1- گام اول قدرت تغییر

2- گام دوم قدرت تغییر

3- نقش های خود را بشناسید.

4- تفاوت ها و شباهت های زن و مرد

5- نیاز های روانشناختی زن

6- نیاز های روانشناختی مرد

7- حرف زدن زنانه و مردانه

8-  محبت جلسه اول

9- محبت جلسه دوم

10- مردان کلی نگر و زنان جزءنگر

11- موج نوسانات احساسات

12- دوری مردانه

13- مردانه

14- زنانه

15- مهارت کنترل خشم

  • قیمت: 49,000 تومان
  • 0 تومان