خانواده موفق

پانزده جلسه صوتی خانواده موفق

1. گام اول قدرت تغییر

2. گام دوم قدرت تغییر

3. نقش های خود را بشناسید

4. تفاوت ها و شباهت های زن و مرد

5. نیاز های روانشناختی زن

6. نیاز های روانشناختی مرد

7.حرف زدن زنانه و مردانه

8.محبت جلسه اول

9. محبت جلسه دوم

10. مردان کلی نگر و زنان جزءنگر

11. موج نوسانات احساسات

12. دوری مردانه

13. مردانه

14. زنانه

15. مهارت کنترل خشم

۲۵۰,۰۰۰ تومان