آنچه زوجین باید بدانند (15 جلسه صوتی)

پانزده جلسه صوتی آنچه زوجین باید بدانند

1. گام اول قدرت تغییر

2. گام دوم قدرت تغییر

3. نقش های خود را بشناسید

4. تفاوت ها و شباهت های زن و مرد

5. نیاز های روانشناختی زن

6. نیاز های روانشناختی مرد

7.حرف زدن زنانه و مردانه

8.محبت جلسه اول

9. محبت جلسه دوم

10. مردان کلی نگر و زنان جزءنگر

11. موج نوسانات احساسات

12. دوری مردانه

13. مردانه

14. زنانه

15. مهارت کنترل خشم

۲۵۰,۰۰۰ تومان