راه قوی شدن جامعه اسلامی2

راه قوی شدن جامعه اسلامی2 راه قوی شدن جامعه اسلامی2   بصیرت، زمینه ساز همراهی با ولایت یکی‌از کارکردهای بصیرت، این میباشد که ملت را به سمت ملازمت و همراهیِ امام و ولی اَمر مسلمین سوق داده و موجب پیوندی عمیق با هسته مرکزی نظام اسلامی میشود که همین امر، قدرتمندی و اقتدار جامعه اسلامی […]