ویژگی افراد درونگرا و برونگرا

ویژگی افراد درونگرا و برونگرا 

ویژگی افراد درونگرا و برونگرا  برونگرایی و درونگرایی، یک صفت شخصیتی و یک بعد اصلی در نظریه شخصیت انسان می باشند. یک فرد درونگرا معمولا فردی ساکت، محافظ کار و متفکر است. آن‌‎ها به دنبال توجه خاص و یا مشارکت‌‌های اجتماعی نیستند، زیرا انجام این کارها باعث می‌‌شود افراد درونگرا بسیار خسته شوند. افراد درونگرا […]