چگونه افکار منفی خود را به افکار مثبت تبدیل کنیم؟

چگونه افکار منفی خود را به افکار مثبت تبدیل کنیم؟ افکار منفی همیشه در زندگی ما وجود دارد. شما نمی‌توانید مانع به‌وجود آمدن افکار منفی شوید البته می توانید این افکار را به افکار مثبت تبدیل کنید. تفکر منفی ممکن است همه‌ی جنبه‌های زندگی در رابطه خودمان یا دیگران صورت بگیرد. به عنوان مثال شما […]

خدا / لبخند / افکار مثبت / پیامبر

خدا / لبخند / افکار مثبت / پیامبر     رﻭﯼ ﺩﯾــﻮﺍﺭ ﺩﻝ ﺧﻮﺩ ﺑﻨـــﻮﯾﺴﯿﺪ: خـــﺪﺍ ﻫﺴـــﺖ . . . . ﻧﻪ ﯾـــک ﺑــﺎﺭ ﻭ ﻧـﻪ ﺩﻩ ﺑـاﺭ . . . که ﺻـــﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﯾـــﻤﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺍﺿــﻊ ﺑﻨــﻮﯾﺴﯿــﺪ ” ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ ” ســـﺮ ﺁﻥ ﺳــﻔﺮﻩ ی ﺧــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺷــﮏ ﯾﺘﯿﻢ ﺍﺳﺖ ” ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ ” پﺸــﺖ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﮔــﻠﯽ ﭘﯿـﺮﺯﻧﯽ […]