شناخت فرزند نوجوان5

شناخت فرزند نوجوان5

شناخت فرزند نوجوان5 شناخت فرزند نوجوان در‌این نوشتار با توجه به محدودیت، یکی‌از این امیال را به عنوان مثال بیشتر باز میکنم. اشاره شد یکی‌از امیال، تمایل به استقلال میباشد. طفل از بدو به دنیا آمدن تدریجاً به سمت استقلال می رود. تا زمانی در رحم مادر میباشد، کاملاً متعلق به مادر میباشد. اولین مرحلۀ […]