انفاق در راه خدا

انفاق در راه خدا انفاق در راه خدا یکی‌از خصلت های مومنان انفاق در راه خداست که در آیات و احادیث بدان سفارش شد‌ه‌است. انفاق قبل از آن که نفع مادّی برای نیازمند داشته باشد، سود معنوی برای انفاق کننده دارد و هر چه این انفاق خالصانه تر، پاکتر و مطلوب تر باشد، به همان […]