بد اخلاقی و آثار شوم آن بر زندگی فرد

بد اخلاقی و آثار شوم آن بر زندگی فرد خوش اخلاق بودن یک تضمینی است برای بقای انسانیت، برای دوام زندگی های مشترک و گرم شدن کانون خانواده و موجب افزایش رفاقت ها خواهد شد. اما بد اخلاقی مانند تبری خواهد بود که ریشه همه ارتباط ها را قطع خواهد کرد و باعث تنها ماندن […]