بررسی اختلاف سطح تحصیلات در ازدواج

بررسی اختلاف سطح تحصیلات در ازدواج

بررسی اختلاف سطح تحصیلات در ازدواج   از آنجایی که یکی از مؤلفه های بسیار مهم و حائز اهمیت برای شکل گیری شخصیت افراد نشأت گرفته از میزان و سطح تحصیلات آنها می باشد، بر این اساس توجه به میزان اختلافات سطح تحصیلات در ازدواج بسیار بیشتر از قبل اهمیت دارد. در این مقاله قصد […]