برکات در عصر ظهور

برکات در عصر ظهور

برکات در عصر ظهور برکات و نعم فراوان در عصر ظهور در عصر ظهور برکات و نعم فراوانی بر اهل زمین آشکار میشود. با عنایت امام زمان(علیه السلام) عقول اشخاص ترقی نموده و اخلاق و رفتار آنان کامل می گردد؛ قلوب مردم مملو‌از غنا و بی نیازی میگردد؛ ریا و دورویی از بین مردم رفته […]