تربیت دینی

تربیت دینی تربیت دینی تربیت دینی و هدف نهایی از آن چیست؟ پاسخ دین، نوعی زندگی میباشد و تربیت شرعی، فرآیندی میباشد که آدمی را برای شیوه ی خاصی از حیات آماده می سازد . این طرز زندگی، بر مبنای اصول، قواعد و راهبردهای از پیش رقم خورده ای صورت میگیرد که از روش دین […]