شکافته شدن دریا1

 شکافته شدن دریا1   شکافته شدن دریا1   داستان شکافته شدن دریا برای حضرت موسی(ع) بعداز دعوت حضرت موسی(ع) از فرعون و فرعونیان به خداپرستی و ارائه معجزات مختلف و عدم پذیرش آنان، وی مأمور میگردد که نصف شب با بنی اسرائیل از مصر کوچ نماید، البته وقتی که به رود نیل میرسد، ناگاه متوجه […]