گنج قارون

گنج قارون گنج قارون قارون از قبیله حضرت موسی و عموزاده او بود. وی در حفظ تورات تلاش فراوان داشت. پروردگار به قارون زندگی سعادتمند و رزق و روزی فراوانی عنایت کرده بود. وی به قدری از اسباب سعادت و رفاه مادی بهره مند بود که کمتر کسی مانند وی وجود داشت. قارون میان بنی […]

شکافته شدن دریا1

 شکافته شدن دریا1   شکافته شدن دریا1   داستان شکافته شدن دریا برای حضرت موسی(ع) بعداز دعوت حضرت موسی(ع) از فرعون و فرعونیان به خداپرستی و ارائه معجزات مختلف و عدم پذیرش آنان، وی مأمور میگردد که نصف شب با بنی اسرائیل از مصر کوچ نماید، البته وقتی که به رود نیل میرسد، ناگاه متوجه […]