رفتار خانوادگی پیامبر(ص)

رفتار خانوادگی پیامبر(ص) سیره پیامبررحمت(ص) در ازدواج خود رهبران و مصلحان جامعه بشری که میخواهند جامعه را به سوی صلاح وسعادت رهنمون شوند، بایستی نخست خود و خانواده خویش آغاز نمایند تا در جامعه جابیفتد و مقبول واقع گردد. چنان که بهانه هستی، حضرت محمد بن عبدالله(ص) خاتم پیامبران انجام داده است . یکی‌از کارهای […]