شناخت فرزند نوجوان1

شناخت فرزند نوجوان1

شناخت فرزند نوجوان1 شناخت فرزند نوجوان یکی‌از امیال، میل جنسی میباشد. در زمان بلوغ میل جنسی تشدید می گردد، به دنبال آن تغییر و تحولاتی که اشاره شد، غدد جنسی فعال می گردد. اندام های جنسی کامل میگردد. برآیند آن تحولات جسمی و عاطفی و ذهنی یک میلی را در شخص تشدید می نماید به […]