خودانتقادگری

خودانتقادگری

خودانتقادگری خود انتقادگری باعث می‌شود که شما دائما در حال ارزیابی خود باشید. این انتقادهایی که از خود می‌کنید اغلب منفی هستند و باعث بدتر شدن حال و تخریب هویت ارزشمند شما می‌شوند. در نتیجه اینگونه افراد در بیشتر مواقع به اختلال افسردگی شدید نیز دچار می‌شوند. در این مورد باید به شما بگوییم نوعی […]