نشانه هایی که در یک رابطه ناسالم هستید

نشانه هایی که در یک رابطه ناسالم هستید

نشانه هایی که در یک رابطه ناسالم هستید رابطه ناسالم به گونه ای می باشد که یکی از افراد یعنی زن یا مرد در آن آسیب خواهند دید. رابطه ها در دنیایی که زندگی می کنیم بسیار متفاوت هستند. برای داشتن یک رابطه خوب قوانین بسیار زیادی باید رعایت شود. نوجوانان در ایجاد روابط  بسیار […]