تربیت عاطفی فرزند3

تربیت عاطفی فرزند3

تربیت عاطفی فرزند3 عوامل تربیت عاطفی فرزندان از دیدگاه امام رضا (ع) ص) حسن رفتار در خانواده خانواده کانونی میباشد که هرچه باصفا و گرم تر باشد، زندگی شیرین تر و توفیقات انسان بیشتر گردد. امام رضـا (ع) در سخنی نورانی هم به حسن اخلاق و رفتار در خانواده سفارش کرده و هم از این […]

تربیت عاطفی فرزند1

تربیت عاطفی فرزند1

تربیت عاطفی فرزند1 عـوامل تربیت عاطفی فرزندان از دیدگاه امام رضا(ع) ازآنجاییکه ایـجاد مـحیطی آرام و امن برای سلامت اعضای خانواده دارای اهمیت میباشد و این نقش ایمنی به وسیله پدر و مادر ایجاد میگردد و با دقت به نقش کلیدی پدر و مادر در انتقال ارزش های دینی و معنوی به فرزندان و اهـمیت […]