شناخت فرزند نوجوان3

شناخت فرزند نوجوان3

شناخت فرزند نوجوان3 شناخت فرزند نوجوان3 در دورۀ نوجوانی و بلوغ تدریجاً فکر انتزاعی قوی میگردد، یعنی مفاهیم مجرد را میفهمد. به این ترتیب درسی مثل ریاضیات به سوی مفاهیم پیچیده می رود. مفاهیم فرضی پیچیده را تدریجاً متوجه میگردد. اکنون این تغییرات را میگوییم تا بعداً تمایلات نوجوان را بهتر متوجه گردید. زیرا تمایلات […]