خود مراقبتی نوجوان

خود مراقبتی نوجوان

خود مراقبتی نوجوان خود مراقبتی نوجوان یکی‌از مهارت های اصلی در زمان نوجوانی، یادگرفتن شیوه مدیریت خویش در بعدهای گوناگون میباشد. نوجوان به دلیل تجربه کمی که در خودمدیریتی دارد و تا زمان های قبل بیشتر با بررسی و مدیریت پدر و مادر به مسائل اصلی خویش می پرداخته، اکنون برای نگهداری از خویشتن، نیازمند […]