روان پریشی

روان پریشی

روان پریشی علائم روان پریشی چیست؟ اگر در تشخیص تفاوت بین واقعی و غیر واقعی مشکل دارید، ممکن است یک دوره روان پریشی را تجربه خواهید نمود. این بدان معناست که مغز شما اطلاعات را به گونه ای پردازش می کند که واقعیت را متفاوت از سایر افراد اطراف خود درک می کنید. این شامل […]