رودربایستی، پیامدها و راهکارهای غلبه بر آن

رودربایستی، پیامدها و راهکارهای غلبه بر آن

رودربایستی، پیامدها و راهکارهای غلبه بر آن   رودربایستی در مواقعی نمود برجسته می یابد و بزرگ میشود که فرد بر خلاف میل باطنی و قلبی خودش، تسلیم تمایلات و خواسته های دیگران می شود. لطمه وارد شدن به وجهه اجتماعی فرد، یکی از تبعات بارز و برجسته رودربایستی تلقی می شود. قاطعیت داشتن یا جرأت […]