زنان مؤمن و کافر

زنان مؤمن و کافر زنان مؤمن و کافر   الگوهایی از زنان مؤمن و کافر پروردگار متعال برای دعوت انسان ها به خوبی ها و بر حذر داشتن آنان از رذائل، در همه جای قرآن به معرفی چهره های دوستداشتنی و منفور روی آورده و با راه‌های متفاوت به ترسیم ظریف خصوصیات و بعد های […]