شناخت فرزند نوجوان4

شناخت فرزند نوجوان4

شناخت فرزند نوجوان4 شناخت فرزند نوجوان شما همه تجربه نموده اید زمانی فرزندتان دبستانی بود، التماس میکرد که پدر، مادر، بیا مدرسه مون. زمانی به مدرسۀ کودک می رفتید چنانچه فرزندتان در حیاط بود، خودش را به شما می چسباند، البته همین کودک زمانی به متوسطه می‌آید، اکراه دارد که شما به مدرسه اش بروید. […]