تربیت عاطفی فرزند2

تربیت عاطفی فرزند2

تربیت عاطفی فرزند2 عوامل تربیت عاطفی فرزندان از دیدگاه امام رضا (ع) د) همدلی و نظارت والدین زندگی صحنه درس و تجربیات میباشد. آن‌ها که بیشتر عمر خویش را در کسب تجربه صـرف کرده اند، در مقابله با دشواری ها از توان بیشتری برخوردارند. خردسالان بهره کـمتر از تجربیات دارند و به‌این سـبب بـه نظارت […]