بعضا آدمها / شعر زندگی

بعضی آدمها / شعر زندگی   بعضی آدمها , انگار چوب اند… تا عصبانی می‌شوند , حریق می‌گیرند , و کلیه جا را دودآلود می نمایند , تمامی جا را تیره و تار مینمایند , اشک بشر را روان می نمایند . البته بعضیها این طور نیستند ; مانند عودند . هنگامی یک صحبت می‌زنی که غمگین می گردند , و حریق می گیرند , بوی جوانمردی و انصاف میدهند , و هیچ وقت نامردی نمی‌کنند .   بعضی آدمها / شعر زندگی   این است که «هر کس را می‌خواهی بشناسی , در وقت عصبانیت , در وقت خشم […]