شناخت فرزند نوجوان5

شناخت فرزند نوجوان5

شناخت فرزند نوجوان5 شناخت فرزند نوجوان در‌این نوشتار با توجه به محدودیت، یکی‌از این امیال را به عنوان مثال بیشتر باز میکنم. اشاره شد یکی‌از امیال، تمایل به استقلال میباشد. طفل از بدو به دنیا آمدن تدریجاً به سمت استقلال می رود. تا زمانی در رحم مادر میباشد، کاملاً متعلق به مادر میباشد. اولین مرحلۀ […]

شناخت فرزند نوجوان4

شناخت فرزند نوجوان4

شناخت فرزند نوجوان4 شناخت فرزند نوجوان شما همه تجربه نموده اید زمانی فرزندتان دبستانی بود، التماس میکرد که پدر، مادر، بیا مدرسه مون. زمانی به مدرسۀ کودک می رفتید چنانچه فرزندتان در حیاط بود، خودش را به شما می چسباند، البته همین کودک زمانی به متوسطه می‌آید، اکراه دارد که شما به مدرسه اش بروید. […]

شناخت فرزند نوجوان3

شناخت فرزند نوجوان3

شناخت فرزند نوجوان3 شناخت فرزند نوجوان3 در دورۀ نوجوانی و بلوغ تدریجاً فکر انتزاعی قوی میگردد، یعنی مفاهیم مجرد را میفهمد. به این ترتیب درسی مثل ریاضیات به سوی مفاهیم پیچیده می رود. مفاهیم فرضی پیچیده را تدریجاً متوجه میگردد. اکنون این تغییرات را میگوییم تا بعداً تمایلات نوجوان را بهتر متوجه گردید. زیرا تمایلات […]

شناخت فرزند نوجوان2

شناخت فرزند نوجوان2

شناخت فرزند نوجوان2 شناخت فرزند نوجوان در‌این نوشتار ما بحث را روی خصوصیت های رشدی متمرکز میکنیم و آنالیز خصوصیت های اقتضایی و اختصاصی را به عهدۀ خودتان و یا این که زمان های بعدی میگذاریم. به منظور تبیین و تفهیم خوب، خصوصیت های رشدی دورۀ نوجوانی را به دو گروه تقسیم میکنیم: 1- تغییرات […]

شناخت فرزند نوجوان1

شناخت فرزند نوجوان1

شناخت فرزند نوجوان1 شناخت فرزند نوجوان یکی‌از امیال، میل جنسی میباشد. در زمان بلوغ میل جنسی تشدید می گردد، به دنبال آن تغییر و تحولاتی که اشاره شد، غدد جنسی فعال می گردد. اندام های جنسی کامل میگردد. برآیند آن تحولات جسمی و عاطفی و ذهنی یک میلی را در شخص تشدید می نماید به […]