نقش و جایگاه معلّم1

نقش و جایگاه معلّم1

نقش و جایگاه معلّم1 نقش و جایگاه معلّم در نظام تعلیم و تربیت معلّم به عنوان مهمترین عامل نظام یاددادن و تربیت، از نقش و مقام بسزایی برخوردار است،چون او علاوه بر نقش هدایت،حفاظت و تقویت،در پرورش و رشد ابعاد وجودی دانش آموزان نقش بی بدیلی ایفا می نماید. به عبارت دیگرتنها تجارب ها و […]