تربیت جوانان دفاع مقدس1

تربیت جوانان دفاع مقدس1

تربیت جوانان دفاع مقدس1 نقش سبک زندگی دینی خانواده در تربیت جوانان دفاع مقدس بـا‌ تـوجه‌ بـه فشار ابر قدرت های بزرگ و استعمار گران غرب و ایجاد محدودیت های گوناگون از طرف‌ آنان، داشـتن فرزندانی غیور و شجاع و وطن دوست جهت دفاع از کشور ایران اسلامی‌ بسیار پر اهمیت می‌ بـاشد‌. از طرفی […]