داستان یوسف و زلیخا4

داستان یوسف و زلیخا4   داستان یوسف و زلیخا4 ادامه داستان یوسف و زلیخا… یوسف علیه السّلام و تعبیروتفسیر خواب سلطان مصر کار یوسف فقط تعبیروتفسیر خواب نبود. وی پیغمبری مصلح بود که خداوند اورا برای هدایت امور عالم و آخرت و زندگی و معاد عموم فرستاده است ، لذا هرگاه فرصتی به دست میاورد، […]