غیبت

 غیبت غیبت 1- غیبت «غیبت» چنانکه از اسمش پیداست، این است که در غیاب کسی سخنی گویند، منت ها سخنی که عیبی از عیوب اورا افشا کند، خواه این عیب جسمانی باشد، یا این که اخلاقی، در اعمال وی باشد یا این که در سخنش و حتّی در اموری که مربوط به وی است ، […]