تربیت عاطفی فرزند2

تربیت عاطفی فرزند2

تربیت عاطفی فرزند2 عوامل تربیت عاطفی فرزندان از دیدگاه امام رضا (ع) د) همدلی و نظارت والدین زندگی صحنه درس و تجربیات میباشد. آن‌ها که بیشتر عمر خویش را در کسب تجربه صـرف کرده اند، در مقابله با دشواری ها از توان بیشتری برخوردارند. خردسالان بهره کـمتر از تجربیات دارند و به‌این سـبب بـه نظارت […]

تربیت عاطفی فرزند1

تربیت عاطفی فرزند1

تربیت عاطفی فرزند1 عـوامل تربیت عاطفی فرزندان از دیدگاه امام رضا(ع) ازآنجاییکه ایـجاد مـحیطی آرام و امن برای سلامت اعضای خانواده دارای اهمیت میباشد و این نقش ایمنی به وسیله پدر و مادر ایجاد میگردد و با دقت به نقش کلیدی پدر و مادر در انتقال ارزش های دینی و معنوی به فرزندان و اهـمیت […]