تربیت عاطفی فرزند3

تربیت عاطفی فرزند3

تربیت عاطفی فرزند3 عوامل تربیت عاطفی فرزندان از دیدگاه امام رضا (ع) ص) حسن رفتار در خانواده خانواده کانونی میباشد که هرچه باصفا و گرم تر باشد، زندگی شیرین تر و توفیقات انسان بیشتر گردد. امام رضـا (ع) در سخنی نورانی هم به حسن اخلاق و رفتار در خانواده سفارش کرده و هم از این […]