رضایت زناشویی قرآن پیامبر

رضایت زناشویی قرآن پیامبر   ده آرم رضایتمندی معاش زناشویی 1⃣ با یک دیگر کریم بودن 2⃣ علاقه ورزیدن 3⃣ لذت بردن از کنار نیز بودن 4⃣ در اختیار گرفتن خشم و عصبانیت 5⃣ به علاقه یک دیگر پایبند بودن 6⃣ گوش کردن 7⃣ پی بردن و پذیرفتن طرف پیش‌روی 8⃣ احترام متقابل به همسر و خانواده همسر 9⃣ حس آزادی کردن ???? طنز کردن       ???? صبح به ما میاموزد که اعتقاد داشته باشیم […]

قرآن در دیدگاه دانشمندان

قرآن در دیدگاه دانشمندان بسمه تعالی قرآن در نگاه پژوهشگران 1 گوته , شعر سرا و مولف پر اسم و رسم آلمانى مى‏گوید : «سالیان دراز کشیشان از آفریدگار بى خبر , ما‌را از پى بردن به حقایق قرآن مقدس و عظمت آورنده آن به دور نگه داشتند ; امّا هر قدر که ما گام در جاده دانش و علم نهادیم و پرده تعصب را دریدیم , عظمت احکام مقدس قرآن , بهت و حیرت عجیبى در ما تولید نمود . به زودى این کتاب […]