شناخت فرزند نوجوان2

شناخت فرزند نوجوان2

شناخت فرزند نوجوان2 شناخت فرزند نوجوان در‌این نوشتار ما بحث را روی خصوصیت های رشدی متمرکز میکنیم و آنالیز خصوصیت های اقتضایی و اختصاصی را به عهدۀ خودتان و یا این که زمان های بعدی میگذاریم. به منظور تبیین و تفهیم خوب، خصوصیت های رشدی دورۀ نوجوانی را به دو گروه تقسیم میکنیم: 1- تغییرات […]