اطاعت زن از مرد

اطاعت زن از مرد   اطاعت زن از مرد پرسش با قدرتی که پروردگار در دین برای مرد گذارده زن رو مجبور به اطاعت میکنن، اینجا ظلم به زن نیست؟ منظورم کارهای حرام نیست افعالی ک جنبه حیث فردی داره. چنانچه گوش نکنی برچسب میزنن که فرمانبردار شوهر نیستی و ولایت پذیری نداری. این مواقع […]