شیوه ی تربیتی حضرت فاطمه2

شیوه ی تربیتی حضرت فاطمه2   شیوه ی تربیتی حضرت فاطمه2 فرزندان امانت های پروردگار حضرت فاطمه (س) درباره فرزند این تصور و تفکر را دارد که امانت های پروردگار در دست پدر و مادرند و پدر و مادر در قبال مراقبت و پرورش این امانت مسئول اند. آنان را وجودهایی ارزنده و درخور احترام […]