زن در نگاه عارفان

زن در نگاه عارفان زن در نگاه عارفان زن در نگاه عارفان در پایان این بخش بعضی از آنچه در کتاب اهل معرفت آمده نقل می گردد تا محصول شهود عارفان نام دار روشن شود . قیصری در شرح فصّ محمدی از فصوص محی الدّین اینگونه میگوید : « اعلم انّ المراة باعتبار الحقیقة عین […]