شکافته شدن دریا 2

شکافته شدن دریا 2 شکافته شدن دریا 2 خروج بنی اسرائیل از مصر عاقبت پرده جهالت از دیدگان بنی اسرائیل برداشته شد و آنان راه هدایت و رستگار را در دعوت موسی یافتند و به‌این منظور متوجه رسالت وی شدند و در جستجوی عفو وبخشش، نزد او شتافتند. چون بنی اسرائیل سالهای متمادی با فقر […]