تربیت جوانان دفاع مقدس3

تربیت جوانان دفاع مقدس3

تربیت جوانان دفاع مقدس3 نقش سبک زندگی دینی خانواده در تربیت جوانان دفاع مقدس (ع) امام علی(ع) یکی‌از خصلت های ارزش و کرامت انسانی را در‌این میداند که آدم نسبت به وطنش مهربان و علاقه مند باشد. این کلام گرانبهای امیرالمؤمنین (ع) اشاره بدین است که هر انسانی به خانه و وطن خود علاقه مند […]