موانع ازدواج در جوانان

 موانع ازدواج در جوانان

 موانع ازدواج در جوانان ازدواج یکی از مهمترین و بنیادی ترین نیازها و اتفاقات برای هر فرد، خانواده و جامعه است. زیرا موفق بودن و ناموفق بودن آن می تواند همه این عوامل را تحت تاثیر قرار  بدهد. اما پا گذاشتن به این عرصه مهم نیاز به زمینه سازی ها و مقدمات خاصی دارد که […]