نقطه ضعف خانم ها

نقطه ضعف خانم ها   نقطه ضعف خانم ها نقطه ضعف خانم ها ایناست که میگم اخلاق و احساسات خانم ها و آقایان با یکدیگر متفاوت میباشد، و شما در زمان برخورد با خانم ها خوب میباشد شیوه ی درست اخلاق و رفتار را بدانید در غیر این صورت به ضررتان خواهد بود. دست روی […]