داستان رحلت پیامبر(ص)

داستان رحلت پیامبر(ص) داستان رحلت پیامبر(ص) داستان رحلت پیامبر(ص) به زبان کودکان روز 28 ماه صفر، روز وفات آخرین نبی اسلام، حضرت محمد(ص) میباشد. برای شناخت خردسالان با زندگی و رحلت پیامبر اکرم این قصه را برایشان تعریف نمائید. داستان وفات رسول اسلام، حضرت محمد (ص) کودکان عزیزم، نام آخرین پیامبر را قطعا شنیده اید، […]