آموزش و مراقبت جنسی1

آموزش و مراقبت جنسی1

آموزش و مراقبت جنسی1 آموزش و مراقبت جنسی کودک و نوجوان طبیعتا، پرورش جنسی و شناختی کودک، باعث به سوال ها و کنجکاوی هایی در رابطه مسائل جنسی خواهد شد؛ در اینگونه شرایطی، پدر و مادر بایستی با در نظر گرفتن دوران سنی و سطح فهم بچه، به سوال های وی جواب دهند. انتشار مطالب […]