رفتار با همسر افسرده

رفتار با همسر افسرده   رفتار با همسر افسرده همسر افسرده تان دوست دارد بدانید که … اطرافیان نقش بسیار مهمی در معالجه شخص افسرده دارند و در‌این میان نقش همسر از همه پرنگ تراست ، همسر میتواند با اخلاق درست خویش از میزان درد و سختی مریض بکاهد و روند بهبودی را در او‌ […]