ذوالقرنین در قرآن

ذوالقرنین در قرآن آیا کوروش همان ذوالقرنین در قرآن است ؟ در رابطهٔ شخصیت واقعی ذوالقرنین که در کتاب های آسمانی یهودیان، مسیحیان و مسلمان‌ها از آن حرف به میان آمده، چندگانگی وجود دارد و در‌این ارتباط که منظور از ذوالقرنین که در قرآن آمده است ، کوروش میباشد یا این که نه، میان مفسرین […]